FleetPhoto

Shooting locations of vessel on the map

NameDesignHome Port
Портовый-3 Design 2586 Nizhny Novgorod
Ulyanovsk, Вятские Поляны, Vyatskie Polyany