FleetPhoto

Shooting locations of vessel on the map

NameDesignHome Port
Osprey Explorer
Гепард, Нефтегаз-33
Нефтегаз type, B-92 design
Нефтегаз type, B-92 design, Нефтегаз type, B-92 design, Нефтегаз type, B-92 design, Нефтегаз type, B-92 design
Panama
Ilyichyovsk / Chernomorsk, Ilyichyovsk