FleetPhoto

Shooting locations of vessel on the map

NameDesignHome Port
Максим Горький Class Максим Горький, design Q-040 Nizhny Novgorod
Gorky