FleetPhoto

Syromyatnikov Vadim Yuvenalyevich

To the list of owners and managers
City: Nizhny Novgorod  

ИНН 525709871839
ОГРНИП 314526004200017

List of vessels owned by this entity (12)